ข่าวสารและกิจกรรม

ขอขอบคุณจากใจสู่ใจ


เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภันภัย (คปภ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และสำนักข่าว ไบรท์ ทีวี บัดนี้การดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวได้ผลการตอบรับและสำเร็จลุล่วงแล้วด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอีกในโอกาสต่อไป


กลับไปหน้าบทความ