Home » Products » Mat » Analytical Instruments » Thermoelectric Analysis

THERMOELECTRIC ANALYSIS

เครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อน-ไฟฟ้า

เครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อน-ไฟฟ้า (Thermoelectric Analysis Instruments) คือ เครื่องที่ทำการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบค (Seebeck) วิเคราะห์สมบัติเฉพาะฮอลล์หรือฟิล์มบาง และสามารถทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าทางเทอร์โมอิเล็กทริก

ซึ่งสินค้าเครื่องมือต่างๆ เป็นหนึ่งในสินค้าของหน่วยธุรกิจสินค้า เครื่องมือวิจัย และทดสอบทางด้านวัสดุ (Materials Research and Testing Equipment Products) นำเข้าและจัดจำหน่ายในนามแบรนด์ “Linseis (ลินไซส)”

About Linseis

เป็นผู้ผลิตเฉพาะทางในกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์เชิงความร้อน (Thermal Analysis) ก่อตั้งขึ้นในปี 1955 ประเทศเยอรมณี ซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อทางด้านอุตสาหกรรมเซรามิคส์ โดยลินไซส มีการพัฒนา ผลิต เครื่องมือเทคโนโลยีในสายวิเคราะห์เชิงความร้อนมานานกว่า 60 ปี มีการให้ความสำคัญโดยเฉพาะกับเรื่องของ “Innovation” และพัฒนาเครื่องมือสำหรับงานวิจัยในสายวัสดุเพื่อพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) เช่น วัสดุเทอร์โมอิเล็คทริก วัสดุสารกึ่งนำ หรือวัสดุเชื้อเพลิง อีกด้วย


PRODUCTS

Seebeck Analyzer (LSR)

เครื่องวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบค

EXPLORE >

Hall Characterization System (HCS)

เครื่องวิเคราะห์สมบัติเฉพาะฮอลล์

EXPLORE >

Thin Film Characterization System (TFA)

เครื่องวิเคราะห์สมบัติเฉพาะฟิล์มบาง

EXPLORE >

Thermoelectric Generator (TEG) Tester

เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าทางเทอร์โมอิเล็กทริก

EXPLORE >