Home » Products » Mat » Analytical Instruments » Low Temperature Analysis

LOW TEMPERATURE ANALYSIS

เครื่องวิเคราะห์วัสดุในช่วงอุณภูมิต่ำ

เครื่องวิเคราะห์วัสดุในช่วงอุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Instruments) โดยทางเราได้นำเข้าเครื่อง Cryogen-Free Measurement System (CFMS) หรือเครื่องวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิแช่แข็ง โดยเป็นเครื่องที่มีระบบการวัดที่ปราศจากสารไครโอเจน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ทำการทดลองจำแนกลักษณะวัสดุได้หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่แปรผันและอุณหภูมิแปรผัน

ซึ่งสินค้าเครื่องมือต่างๆ เป็นหนึ่งในสินค้าของหน่วยธุรกิจสินค้า เครื่องมือวิจัย และทดสอบทางด้านวัสดุ (Materials Research and Testing Equipment Products) นำเข้าและจัดจำหน่ายในนามแบรนด์ “Cryogenic”

About Cryogenic

เป็นผู้ผลิตชั้นนำของแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดสนามสูงและระบบวัดอุณหภูมิต่ำ (ต่ำสุด 30 mK) มีการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างที่ทนทานและการใช้วัสดุอย่างดี มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 30 ปี


PRODUCTS

Cryogenic Measurement System (CFMS)

เครื่องวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิแช่แข็ง

EXPLORE >