Home » Products » Mat » Analytical Instruments » Thermal Analysis

เครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อน

THERMAL ANALYSIS

เครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อน

เครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อน (Thermal Analysis Instruments) คือ เครื่องที่ทำการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุเช่น การขยายตัว การหลอมละลาย หรือการย่อยสลาย โดยใช้กับวัสดุประเภทเช่น เซรามิกส์ (Ceramics) , แก้ว , ยาง หรืออิลาสโตเมอร์ (Elastomer) เป็นต้น เครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อนนั้น ทางเราแบ่งออกเป็นสินค้าแบบมาตรฐานและแบบเฉพาะทาง (Standard and Special)

ซึ่งสินค้าเครื่องมือต่างๆ เป็นหนึ่งในสินค้าของหน่วยธุรกิจสินค้า เครื่องมือวิจัย และทดสอบทางด้านวัสดุ (Materials Research and Testing Equipment Products) นำเข้าและจัดจำหน่ายในนามแบรนด์ “Linseis (ลินไซส)”

About Linseis

เป็นผู้ผลิตเฉพาะทางในกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์เชิงความร้อน (Thermal Analysis) ก่อตั้งขึ้นในปี 1955 ประเทศเยอรมณี ซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อทางด้านอุตสาหกรรมเซรามิกส์ โดยลินไซส มีการพัฒนา ผลิต เครื่องมือเทคโนโลยีในสายวิเคราะห์เชิงความร้อนมานานกว่า 60 ปี มีการให้ความสำคัญโดยเฉพาะกับเรื่องของ “Innovation” และพัฒนาเครื่องมือสำหรับงานวิจัยในสายวัสดุเพื่อพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) เช่น วัสดุเทอร์โมอิเล็คทริก วัสดุสารกึ่งนำ หรือวัสดุเชื้อเพลิง อีกด้วย


PRODUCTS

THERMAL ANALYSIS STANDARD PRODUCTS

เครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อนแบบมาตรฐาน

Dilatometer (DIL Horizontal config.)

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงขนาดด้วยความร้อน (แบบแนวนอน)

EXPLORE >

Differential Scanning Calorimeter (DSC)

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงพลังงานด้วยความร้อน

EXPLORE >

Dilatometer (DIL Vertical config.)

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงขนาดด้วยความร้อน (แบบแนวตั้ง)

EXPLORE >

Thermogravimetric Analyzer (TGA)

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงน้ำหนักด้วยความร้อน

EXPLORE >

Heating Microscope (HM)

กล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์สมบัติการหลอมตัวทางความร้อน

EXPLORE >

Simultaneous Thermal Analyzer (STA)


EXPLORE >

Thermomechanical Analyzer (TMA)

เครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อนประกอบแรงกล

EXPLORE >

High Pressure Thermal Analyzer (HP-TA)

เครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อน ประกอบความดันสูง

EXPLORE >

THERMAL ANALYSIS SPECIAL PRODUCTS

เครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อนแบบเฉพาะทาง

Calvet Calorimeter (CC)

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงพลังงานด้วยความร้อน (แบบคาลเวท์)

EXPLORE >

Magnetic Suspension Balance (MSB)

เครื่องวิเคราะห์การดูดซับ โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางน้ำหนัก

EXPLORE >

Quenching & Deformation Dilatometer (DIL L78)

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงขนาดด้วยความร้อนแบบชุบและแปรรูปฉับพลัน

EXPLORE >