Home » Projects » Cyclotron : Radiopharmaceuitical Production and Research Facility

Cyclotron Facility for Radiopharmaceutical Production and Research
โครงการ อาคารไซโคลตรอน
เพื่อการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีและการวิจัย

เป็นโครงการที่ทําให้กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) โครงการก่อสร้างประกอบด้วย ระบบเครื่องเร่งอนุภาค “ไซโคลตรอน (Cyclotron)” พร้อมระบบอุปกรณ์เครื่องผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี อาคารขนาด 5,792 ตรม. ประกอบด้วย สํานักงาน ห้องสะอาด (cleanroom) รวมไปจนถึงพื้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งโครงการเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศไทยและรัสเซีย โดยมีบริษัท รอสอะตอม (ROSATOM) แห่งประเทศรัสเซีย เป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยีหลัก